Home » Nieuws » Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept is op vrijdag 29 april 2011 toegestuurd aan de Tweede en Eerste kamer en daarmee is dit document openbaar.

Het ontwerpbesluit bouwbesluit kunt u hier downloaden:[download id=”11″ format=”1″]

Er vinden nogal wat wijzigingen plaats, waarvan we er hier enkele behandelen. Verwacht hier dus geen volledige opsomming van alle wijzigingen.

 • Personenbenadering in plaats van bezettingsgraad
  In het Bouwbesluit 2003 zijn de eisen voor nieuwbouw die afhankelijk zijn van de bezetting van de ruimten van het gebouw, geformuleerd met gebruikmaking van het begrip ‘bezettingsgraadklasse van de gebruiksoppervlakte of het verblijfsgebied’.
  Nieuw in het Bouwbesluit 2012 is de gebruikseis van artikel 1.2, lid 1, dat in een gedeelte van een bouwwerk niet meer personen aanwezig mogen zijn dan het aantal personen waarvoor dat gedeelte is bestemd. Ook nieuw in het Bouwbesluit 2012 is de bouweis van artikel 1.2, lid 2, dat bij het bouwen moet worden uitgegaan van een minimumbezetting, die overigens afhankelijk is van de gebruiksfunctie.
  N.B. Artikel 1.2 is niet van toepassing op ‘woonfuncties’, ‘overige gebruiksfuncties’ en ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’.
  In de praktijk betekent dit nieuwe principe dat voortaan de hoeveelheid personen moet worden aangegeven die maximaal gelijktijdig in de verblijfsgebieden en verblijfsruimten aanwezig zullen zijn.
 • Vluchten
  Het nieuwe bouwbesluit heeft als uitgangspunt dat mensen op elk punt van een voor personen bestemde vloer een vluchtmogelijkheid moeten hebben. Een tweede vluchtroute is pas nodig als de gevaarsituatie dat vereist. Dit is dus een omdraaiing van de huidige formulering van de eisen voor vluchten die uitgaan van 2 vluchtroutes, tenzij de veiligheidssituatie 1 vluchtroute toelaat. Dit alles leidt tot eenvoudiger en meer intuïtief toepasbare voorschriften.
 • Beperking van de uitbreiding van brand
  Een brandcompartiment van een industriefunctie mag nu maximaal 2.500 m2 in plaats van 1.000 m2 zijn. Momenteel is bij brandcompartimenten van industriegebouwen groter dan 1000 m2 nog een gelijkwaardigheidsverklaring nodig volgens de “Methode Beheersbaarheid van Brand”.
 • Trappen
  In de voorschriften voor trappen zijn de minimumeisen verminderd, er wordt nu expliciet onderscheid gemaakt tussen een reguliere trap en een vluchttrap. Daarnaast is de maximale maatvoering van de optrede van een trap bij de woonfunctie aangepast van 185mm naar 188mm zodat het aantal treden per trap nu beter uitkomt bij een hoogteverschil van 3 m tussen de vloeren. Voor de aan te houden breedte van de trap zijn niet de minimumeisen voor een trap doorslaggevend maar de brandveiligheidseisen voor ontvluchting.
  Verder zijn de voorschriften voor de afscheiding van een vloer, een trap en een hellingbaan nu samengevoegd in één nieuwe afdeling.
 • Luchtverversing
  De benodigde ventilatiecapaciteit voor een ruimte wordt niet langer meer berekend aan de hand van de vloeroppervlakte, maar wordt berekend aan de hand van het beoogde aantal personen dat in die ruimte aanwezig is.
 • Buitenberging en fietsenstaling
  In het huidige bouwbesluit (2003) werden geen eisen meer gesteld voor de aanwezigheid van een buitenberging. In het bouwbesluit 2012 zijn hier weer eisen voor opgenomen.
  De voorschriften voor de aanwezigheid van een stallingsruimte voor fietsen bij niet tot bewoning bestemde gebouwen (utiliteitsbouw) zijn vervallen.
 • Energiezuinigheid, Rc waarde naar 3,5
  De minimale Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies (gevels, vloeren, daken) bij nieuwbouw wordt in het nieuwe bouwbesluit verhoogd van 2,5 naar 3,5
  Per 1 januari 2011 waren de epc-eisen voor de nieuwbouw van een woonfunctie reeds aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en van een niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie (vakantiewoningen) van 1,4 naar 1,0.
 • Milieu
  Er is een functionele eis opgenomen in de afdeling Milieu voor nieuw te bouwen woningen en kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van ten minste 100 m2. Bij de aanvraag om bouwvergunning van deze bouwwerken moet een berekening worden ingeleverd van de materiaalgebonden milieueffecten van het betreffende bouwwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.