Home » Bouwbesluit

Categorie: Bouwbesluit

Stappenplan oprichten of uitbreiden van een melkveehouderij

Welke stappen en vergunningen zijn nodig voor uitbreiding melkveehouderij?

Als u een melkveehouderij wilt gaan starten, of – wat vaker voorkomt – uw bestaande melkveehouderij wilt uitbreiden, dan krijgt u te maken met een stapel aan regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. In dit artikel probeer ik een overzicht te maken van het traject dat gevolgd kan worden, voordat u daadwerkelijk met de door u gewenste nieuwbouw of verbouw kunt starten. Het biedt niet meer dan een algemene leidraad, want per bedrijf en locatie kunnen er verschillen zijn.

Stappenplan bouwen

Vooroverleg en inventarisatie

Allereerst wordt de bestaande situatie geïnventariseerd, welke staltypen zijn aanwezig en hoeveel dieren zijn er op het huidige bedrijf? Welke vergunningen zijn reeds aanwezig en zijn deze nog actueel?
Daarna kan er worden gekeken naar de gewenste situatie. Wat zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw of een uitbreiding en welke consequenties heeft dat voor het huidige bedrijf? Past het nieuwe plan binnen het bestaande bouwblok, of dient een erfvergroting aangevraagd te worden? Dit kan getoetst worden door het bestemmingsplan te raadplegen.
Vervolgens dient er gekeken te worden of het bedrijf dichtbij een natuurbeschermingsgebied of Natura2000 gebied ligt, of in een archeologisch waardevol gebied. Als het noodzakelijk is om het bouwblok te vergroten, dient in de meeste gevallen een wijzigingsplan te worden opgesteld. Een voorbeeld van een wijzigingsplan die ik heb gemaakt is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.
Als de veestapel wordt uitgebreid met meer dan 200 stuks melkvee en eventueel daarbovenop 140 stuks jongvee, òf 340 stuks jongvee, dan dient er een M.E.R-beoordeling te worden opgesteld. M.E.R. staat voor milieueffectrapportage. In de M.E.R.-beoordeling worden de potentiële milieueffecten en alternatieven in beeld gebracht. De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren valt onder onderdeel D artikel 14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
In deze fase kunnen de definitieve ontwerptekening gemaakt worden en een situatietekening.

plankaart wijzigingsplan
Plankaart behorend bij een wijzigingsplan

Benodigde vergunningen

Alle benodigde vergunning worden samengevoegd in de zogeheten omgevingsvergunning. Via een vergunning check is op voorhand te toetsen welke onderdelen er nodig zijn, maar laat een definitieve beoordeling a.u.b. aan uw adviseur over!

De aanvraag van een omgevingsvergunning kan uit een aantal werkzaamheden bestaan die hieronder worden opgenoemd (dit is alleen als voorbeeld bedoeld):

 • Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
  Hieronder valt de aanvraag voor de Natuurbeschermingswet (PAS).
 • Overig bouwwerk bouwen
  De (nieuw)bouw voor de huisvesting van het vee, een loods en sleufsilo’s indien deze hoger zijn dan 2,50 m. De gemeente zal het ingediende plan ook toetsen op brandveiligheid. Bij grote brandcompartimenten – en dit is bij melkveestallen dikwijls het geval – is de oppervlakte vaak groter dan maximaal in het Bouwbesluit is toegestaan. In dat geval dient onderzocht te worden of er een vorm van gelijkwaardig kan worden aangetoond, dit is mogelijk met een risicoanalyse. Ook zal in dit stadium op zijn minst een opzet van de hoofddraagconstructies te worden ingediend bij de gemeente.
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  De gewenste uitbreiding past dan niet binnen het huidige bouwblok, of de afmetingen van de nieuwbouw zoals vermeld in het bestemmingsplan worden overschreden.
 • Kappen
  Het kappen van bomen.
 • Zonnepaneel of -collector plaatsen
  Voor het plaatsen van zonnepanelen is een vergunning nodig.
 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
  De milieuvergunning.

Voor deze onderdelen dient het definitieve ontwerp te zijn uitgewerkt tot bestektekeningen met een situatietekening en een milieutekening.

Kaart met kwetsbare gebieden in de AERIUS-calculator

Aanbesteding / fase voor uitvoering

Als onafhankelijk adviseur werk ik niet met vaste aannemers, maar houd een aanbesteding. Samen met de opdrachtgever worden een aantal aannemers (meestal 4 tot 6) uitgekozen die op het werk kunnen inschrijven.
In de aanbestedingsfase dient al het tekenwerk, bestaande uit bestektekeningen en detailtekeningen definitief te zijn en moeten de constructieberekeningen- en tekeningen gereed zijn. Op basis van de tekeningen en de wensen van de opdrachtgever wordt een bestek geschreven. Het bestek en de tekeningen zijn dan de basis en de uiteindelijke contractstukken waarop de aannemers hun prijs baseren.

Detail overstek
Detail goot met dakoverstek

Vanaf 1 november vergunningvrij uitbouwen tot 4 meter

Vanaf 1 november 2014 wordt het vergunningvrij uitbouwen (vergroten) van het hoofdgebouw uitgebreid van 2,5 naar 4 meter.

Verder wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. De eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

Deze wijzigingen staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

Let op, ook al mag u (meer) vergunningvrij bouwen, als eigenaar blijft u wel verantwoordelijk voor het veilig kunnen gebruiken van het bouwwerk. Gaat u dragende bouwdelen slopen, laat dan vooraf een constructieberekening maken!

Externe link: informatie Rijksoverheid

achtererfgebied


 

Strengere eisen brandveiligheid nieuwe stallen

Honderdduizenden dieren komen jaarlijks om het leven bij stalbranden. De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR) en LTO Nederland vinden dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Deze partijen stellen voor om in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie met de genoemde brandveiligheidseisen aan te scherpen. Momenteel vallen stallen onder de categorie industriegebouwen, zodat de brandveiligheidseisen voor stallen met dieren het zelfde zijn als bijvoorbeeld loodsen met opslag van goederen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw komt nu met maatregelen om brand in stallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Nieuwe eisen in het Bouwbesluit:

Een brand ontstaat vaak in technische ruimtes (meterkast, machinekamer), onder meer door kortsluiting. Zo moet bij de nieuwbouw van stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of installaties staan, de technische ruimte, minimaal 60 minuten brandwerend zijn.  Ook moeten de materialen (constructieonderdelen van en aankleding in stallen) bij nieuwbouw en verbouw voortaan voldoen aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal brandklasse B). Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze materialen.

De verwachting is dat de nieuwe eisen op 1 januari 2014 in werking gaan treden.

Tabel: Overzicht Europese brandklasse.

Europese klassering brandklasse materiaalgedrag
bij brand
in de praktijk
A1 geen enkele bijdrage onbrandbaar
A2 nauwelijks bijdrage praktisch onbrandbaar
B zeer beperkte bijdrage zeer moeilijk brandbaar
C grote bijdrage brandbaar
D hoge bijdrage goed brandbaar
E zeer hoge bijdrage zeer brandbaar
F gevaarlijke bijdrage uiterst brandbaar

Integrale tekst Bouwbesluit 2012 beschikbaar

De integrale tekst van het Bouwbesluit is verschenen.

Ten opzichte van van de vorige versie  van de integrale tekst (gebaseerd op de concepttekst van het Veegbesluit) zijn er een paar veranderingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de eis aan de overklauterbaarheid is teruggekomen voor woon- en slaapkamers;
 • de eis aan de geluidwering tussen verblijfsruimten in woningen is teruggekomen, maar een open trap is wel toegestaan;
 • de minimale belemmerinsghoek alfa is voor nieuwbouw verlaagd naar 20° (dit in verband met wijzigingen in de NEN 2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte).

Download hieronder de tekst van het Bouwbesluit 2012 zoals dit 1 april 2012 in werking zal treden.
[download id=”12″ format=”1″]

Vuurlast Methode BvB 2007 toegevoegd aan menu diensten

Indien een brandcompartiment groter is dan 1000 m², dan moet met een gelijkwaardigheidsverklaring worden onderzocht of een groter brandcompartiment wel of niet toelaatbaar is.

Een gelijkwaardigheidsverklaring kan worden opgesteld aan de hand van de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (Methode BvB 2007). Van veel agrarische gebouwen en bedrijfshallen of opslagloodsen is de oppervlakte groter dan 1000 m² en meestal is het niet gewenst of mogelijk het gebouw op te delen in brandcompartimenten. Lees meer.

Bouwbesluit 2012 niet eerder ingevoerd dan 1 april 2012

Minister Donner van BZK heeft besloten de invoering van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen tot 1 april 2012, of misschien zelfs 1 juli 2012.

Donner was met name gevoelig voor het argument van het parlement dat door de laatste wijzigingen toetsende ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht nog niet voldoende zijn opgeleid om nieuwe plannen goed te kunnen beoordelen.

De minister deed de toezegging onder voorwaarde dat de kamer akkoord gaat met het Veegbesluit en er geen fundamentele wijzigingen in het Bouwbesluit behoeven te worden aangebracht. De complete tekst van het Bouwbesluit wordt voor 31 december 2011 bekend gemaakt in het Staatsblad.

Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept is op vrijdag 29 april 2011 toegestuurd aan de Tweede en Eerste kamer en daarmee is dit document openbaar.

Het ontwerpbesluit bouwbesluit kunt u hier downloaden:[download id=”11″ format=”1″]

Er vinden nogal wat wijzigingen plaats, waarvan we er hier enkele behandelen. Verwacht hier dus geen volledige opsomming van alle wijzigingen. Meer lezen