Home » Subsidie

Categorie: Subsidie

Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 2016

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) versie 10.

SMK heeft het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 gebubliceerd dat geldig is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Ambitie.

 • Het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor de reductie van ammoniakemissie en voor brandveiligheid is voor een aantal diercategorieën verhoogd;
 • Voor melkveestallen is er door die ambitieverzwaring op korte termijn maar een beperkt aantal ammoniakemissie reducerende systemen beschikbaar die aan de MDV-ambitie voldoen. De verwachting is dat er komende maanden een aantal systemen wordt opgenomen in de RAV-lijst die ook aan het nieuwe MDV-ambitieniveau beantwoorden. Gedurende de bouw van de stal is het mogelijk om een ander (nieuw) systeem te kiezen dan in eerste instantie in het ontwerp is voorzien;
 • Bij de ammoniakmaatlat is daarnaast als gevolg van wijzigingen in de wetgeving bij een aantal diercategorieën ook een verandering opgetreden. De daarbij maximaal toegestane ammoniakemissie is aangepast. Hierdoor hebben de maatlatten voor ammoniak een andere schaal gekregen. In die gevallen is een omrekenfactor gebruikt om de aangepaste punttoekenning voor MDV10 vergelijkbaar te houden met MDV9.

Duurzame melkveestal met weidegang.

In de MIA\Vamil regeling is voor melkveestallen een nieuwe code Duurzame melkveestal ‘met weidegang’ opgenomen met een groter fiscaal voordeel. Om voor deze code in aanmerking te komen moet aan een aantal specifieke randvoorwaarden worden voldaan. Na het in gebruik nemen van de stal dient de melkveehouder met een ‘gebruiksjaar’ aan te tonen dat bij de stal weidegang wordt toegepast. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren hiervoor een audit uit. De ondernemer moet ook aantonen dat het bedrijf deelnemer is aan een voor Weidegang gecertificeerde zuivelketen.

Bron: SMK

Certificatieschema’s.

Download hier de certificatieschema’s MDV versie 10 2016.

Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid

MDV 8 in 2014.

Vanaf 2014 wordt de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) versie 8 van toepassing. Een aantal criteria van het certificatieschema zullen worden herzien. De dierwelzijnsmaatlat wordt uitgebreid met het thema brandveiligheid.

Uitnodiging voor de hoorzittingen

Belangstellenden kunnen hun visie geven op het herziene certificatieschema MDV 8. Daartoe organiseert SMK op één dag in totaal vier hoorzittingen. De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen MDVA bij het definitief vaststellen van het certificatieschema MDV.
Klik hier voor meer informatie.

Chinese zonnepanelen worden duurder door exportheffing

Zonnepanelen uit China worden duurder.

Er komt definitief een heffing op uit China geïmporteerde zonnepanelen, waardoor deze duurder zullen worden. De Europese Commissie heeft besloten een tijdelijke invoerheffing op te leggen om een einde te maken aan de door China zwaar gesubsidieerde panelen.

De EU gaat een heffing opleggen van 11,8 procent. Dit tarief, dat vanaf donderdag ingaat, zal 2 maanden gaan gelden. Als overleg met de Chinezen niet tot een oplossing leidt, dan zal de heffing gaan oplopen tot wel 47,6 procent. Duitsland vind de heffing op Chinese zonnepanelen een grote fout.

BTW verlaging verbouwen eigen woning gaat in op 1 maart a.s.

BTW verlaging arbeidskosten naar 6%

Op woensdag 13 februari is een woningmarktakkoord tot stand gekomen waarin is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd bij het verbouwen van bestaande woningen.

Het btw tarief wordt tijdelijk verlaagd van 21% naar 6% en geld alleen voor de arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De tijdelijke regeling gaat in op 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel.

Bron: Belastingdienst

Rekenblad MDV 6 – melkveestallen

Rekenblad ter bepaling punten Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 6 – melkveestallen (rundvee).

Bouwbureau Wedekind heeft een rekenblad opgesteld als hulpmiddel om op eenvoudige wijze de MDV punten voor uw bedrijf en/of MDV stal te kunnen berekenen. Het rekenblad wordt gratis aan klanten verstrekt en voor een geringe vergoeding kunnen ook niet-klanten het rekenblad in hun bezit krijgen.

Update 23 augustus: er zat een fout in het aanvraagformulier, dat is nu opgelost.

Ga voor meer informatie naar de volgende pagina >


Stimulering vervanging asbestdaken door zonnepanelen

Atsma wil deal: asbest eraf, zonnepanelen erop

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dat kondigde hij maandagochtend aan in het Groningse Oudeschip, waar hij het Landbouwactieplan Hogeland in ontvangst nam. Atsma daagde provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om via een Green Deal hun bijdrage te leveren aan het vervangen van giftige dakplaten door energie-opwekkers.

,,Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten,’’ aldus Atsma.

Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is.  Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een Green Deal het hunne bij te dragen aan de vervanging van asbest door zonnepanelen. Daarmee is ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Die ontwikkeling dreigt in het Hogeland van Groningen, schrijven de leden van LTO Noord in hun Landbouwactieplan: ,,Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en de versterking van landschappelijke kwaliteit.’’

Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor € 30 miljoen geïnvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu | 30-01-2012

Green Deal

De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen. Bijvoorbeeld projecten voor energie-isolatie of duurzamer omgaan met water. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Tot en met 29 februari 2012 kunnen nieuwe initiatieven worden aangemeld.
Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid over Green Deal.

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2012

Stallen voor melkvee, varkens, pluimvee, vleeskalveren, kalkoenen en eenden die worden gebouwd conform de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MDV-eisen worden jaarlijks vastgesteld. De concepteisen voor 2012 zijn vorige maand gepubliceerd. De definitieve eisen voor 2012 worden naar verwachting medio december bekendgemaakt.

De meest opvallende wijzigingen zijn dat men de perspectiefvolle maatregelen wil laten vervallen. Voor melkveestallen betekent dit dat stallen met roostervloeren en stallen met een dichte vloer onder afschot niet meer aan de eisen voldoen. Men kan alleen nog onder de MDV-eisen vallen bij stallen met een emissiearme vloer met een ammoniakemissie van minder dan 9,2 kg ammoniak per dierplaats. Vleeskalverstallen vallen alleen nog onder de regeling wanneer deze uitgevoerd worden met een luchtwasser. Meer lezen

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen

Als de energiebesparende maatregelen die u neemt op basis van een Maatwerkadvies Energiebesparing leiden tot een verbetering van de Energie Index (EI) van tenminste 0.50, kunt u daarvoor een subsidie van € 300,00 ontvangen. Lukt het u om de EI met tenminste 0.75 te verbeteren, dan ontvangt u een subsidie van € 750,00. U dient dus eerst een officieel maatwerkadvies met energielabel te laten opstellen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Rijkspremie Meer Met Minder?

 • U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het gaat daarbij om de woning waar u volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven.
 • Het betreft een woning in Nederland.
 • De maatregelen vloeien voort uit een officieel maatwerkadvies mét een energielabelcertificaat.
 • U dient binnen één jaar na de subsidieaanvraag de werkzaamheden te hebben afgerond en het vaststellingsverzoek te hebben ingediend via uw Meer Met Minder-aanbieder.

Welke maatregelen u neemt, maakt voor de subsidie niet uit. De subsidie is gekoppeld aan de EI (verbetering van tenminste 0.50 of 0.75). Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen.

Als EPA adviseur kunnen wij voor u het benodigde maatwerk advies met energielabel opstellen en de subsidie bij Meer Met Minder aanvragen.

BTW verlaging verbouwen en isoleren van woningen

Op dit moment geldt nog een voordelig BTW tarief voor het verbouwen van woningen en het isoleren van woningen.

 1. Verbouwen van een woning.Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011. Vanaf 1 juli 2011 geldt weer het 19%-tarief. Hierop is 1 uitzondering. Starten de werkzaamheden vóór 1 juli 2011? Als u deze afrondt vóór 1 oktober 2011, kunt u het 6%-tarief nog hanteren. Werkzaamheden zijn afgerond als ze zijn opgeleverd en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

  Let op!
  Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.
  (Bron: Belastingdienst)

 2. Isoleren van een bestaande woning
  De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Voorwaarde is dat de warmteweerstand van de scheidingsconstructie ten minste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder van de totale isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is deze waarde meer dan 50%? Dan vallen de materialen onder het 19%-tarief.
  Werkzaamheden buiten de isolatie om, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatie, de installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 19%-tarief. Gaat u de woning zowel verbouwen als isoleren? Dan splitst u het werk in een deel verbouwing (19%) en een deel isolatie (6%).
  Er is geen einddatum voor deze regeling.
  (Bron: Belastingdienst)