Home » Diensten » Agrarisch

Bouwbureau Wedekind is gespecialiseerd in de agrarische sector en dan met name het adviseren, ontwerpen en tekenen van ligboxenstallen.

Heeft u plannen om uw melkveehouderij uit te breiden door een nieuwe rundveestal of jongveestal te bouwen? Ik kan u begeleiden en adviseren met het ontwerpen en tekenen van uw nieuwe ligboxenstal of jongveestal. Tevens kan de volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning) voor u geregeld worden.

Ik heb in dienst van architect Johan Knol in 17 jaar tijd ruime ervaring opgedaan in de stallenbouw en neem die ervaring mee als zelfstandig bouwkundig adviseur.

Bouwen:

Jongveestal in aanbouwBij het ontwerp van een nieuwe ligboxenstal komen veel aspecten aan de orde, zoals een goede indeling, diervriendelijkheid, frisse lucht, keuze van (emissiearme) vloeren, het inpassen van een melkstal of melkrobot(s), keuze materialen voor gevels en binnenwanden, brandveiligheidsaspecten, etc. Waarschijnlijk heeft u zelf al een aantal bedrijven bezocht en een schets van de door u gewenste stalindeling gemaakt. Met dit basis idee ga ik vervolgens aan de slag om de stal helemaal volgens uw wensen vorm te geven.

Ruimtelijke ordening:

Voordat u een nieuwe ligboxenstal kunt bouwen moet worden bekeken of de nieuwbouw in het huidige bouwblok kan worden ingepast, of dat een vergroting van het bouwblok nodig is. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er binnen het geldende bestemmingsplan vrijstellingsmogelijkheden zijn, of dat u een postzegelbestemmingsplan, of zelfs een volledig wijzigingsplan moet indienen.

Milieu en MER:

De milieuregelgeving is aan continue verandering onderhavig. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet in kaart worden gebracht welke milieu eisen gelden, welke processen er op het bedrijf plaatsvinden, transport, geluid, geurhinder etc. Komt u na de uitbreiding op meer dieren dan staat aangegeven in bijlage D van het Besluit mer, dan dient er een mer-beoordelingsnotitie te worden opgesteld waarin wordt onderzocht of de uitbreiding belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Brandveiligheid:

De trend is dat boerenbedrijven steeds groter worden in omvang en daarmee ook de grootte van de stallen toeneemt. Dat kan een probleem zijn, omdat het Bouwbesluit de maximale grootte van een brandcompartiment stelt op 2500 m². Wilt u toch groter bouwen dan 2500 m², dan is een gelijkwaardigheidsverklaring nodig. Aan de hand van een vuurlastberekening gecombineerd met een stralingsberekening en een brandveiligheidsrapportage kan aangetoond worden dat er een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gehanteerd. U kunt dan een grotere stal bouwen zonder te hoeven compartimenteren.

Constructies:

Constructieberekeningen en constructietekeningen voor een nieuw te bouwen stal, of een uitbreiding van een bestaande stal of loods, worden door mijzelf gemaakt. Denk hierbij aan berekeningen van (mest)kelders, paalfunderingen, onderheide vloeren, staalconstructies, etc. Het voordeel van dit in eigen hand houden is dat al bij het ontwerp een optimale spantafstand kan worden gekozen en dat wijzigingen snel kunnen worden doorgevoerd. Bij het inschakelen van een extern constructiebureau of ingenieursbureau moet elke wijziging ook weer aan hen worden doorgegeven en besproken.

Waarom Bouwbureau Wedekind?

Bouwbureau Wedekind heeft de nodige ervaring om u met bovengenoemde zaken van dienst te kunnen zijn.

Als agrariër heeft u waarschijnlijk al uw handen vol en heeft u daarom geen behoefte om tekenwerk en vergunning aanvragen in de avonduren voor elkaar te maken. Ik neem u de papieren rompslomp uit handen, zodat u overdag “gewoon boer” kunt zijn en ’s avonds tijd heeft voor uw zelf en/of gezin. Mijn advieskosten zijn concurrerend in vergelijking met andere tekenbureaus, adviesbureaus of architectenbureaus. Door het systeem van aanbesteden bij verschillende aannemers waardoor u kunt bouwen tegen de scherpste prijs op de markt, worden mijn advieskosten in de regel dubbel en dwars terug verdiend.

Vrijblijvend gesprek of offerte?

Bent u overtuigd van mijn kwaliteiten en wilt u een vrijblijvend gesprek of offerte? Kijk dan op mijn contactpagina.