Home » Diensten » Bouwbesluitberekeningen en vuurlastberekeningen

Bouwbesluit- en vuurlastberekeningen

Bouwbesluitberekeningen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en mogelijk verbouw van een gebouw (bijv. woning of kantoor), moet het ontwerp voldoen aan de wettelijke bouw- en regelgeving die is vastgelegd in het Bouwbesluit. Daartoe wordt het bouwplan getoetst met bouwbesluitberekeningen voor:

 • Energie Prestatie (EP berekeningen)
  De uitkomst van de berekening wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).
 • Ventilatieberekening
  De toevoer van verse lucht van buiten wordt berekend, alsmede de spuicapaciteit van te openen ramen en deuren.
 • Daglichtberekening
  Berekening van de minimale daglicht oppervlakte voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden, waarbij rekening wordt gehouden met belemmeringen en overstekken.
 • Oppervlakteberekening
  Ruimtes en functies worden benoemd en de verhouding gebruiksoppervlakte eoppervlakteberekeningn verblijfsgebied wordt getoetst.

Bouwbureau Wedekind verzorgd deze bouwbesluitberekeningen ook voor o.a. architecten, projectontwikkelaars, bouwkundig tekenbureaus en aannemingsbedrijven.

 

Vuurlastberekeningen

Het Bouwbesluit en grote brandcompartimenten

In hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit staat de maximaal toelaatbare omvang van een brandcompartiment vastgelegd. Is het te realiseren gebouw groter dan wat in het bouwbesluit staat aangegeven, dan het gebouw onderverdeeld worden in brandcompartimenten die onderling gescheiden worden door brandmuren. Bij veel industriële gebouwen, zoals hallen of stallen is compartimenteren niet wenselijk, omdat dit ten koste gaat van een goede bedrijfsvoering en optimale benutting van het gebouw. Wil men toch groter bouwen zonder compartimenteren, dan moet met een gelijkwaardigheidsverklaring worden onderzocht of een groter brandcompartiment wel of niet toelaatbaar is.

Een gelijkwaardigheidsverklaring kan worden opgesteld aan de hand van de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (Methode BvB 2007). Van veel agrarische gebouwen en bedrijfshallen of opslagloodsen is de oppervlakte groter dan volgens het Bouwbesluit is toegestaan en meestal is het niet gewenst of mogelijk het gebouw op te delen in brandcompartimenten. Bij agrarische gebouwen met een dierenverblijf (bijvoorbeeld een rundveestal) is vastgelegd dat het maximale oppervlak van een dierenverblijf niet groter mag zijn dan 2500 m².

Wat is de Methode Beheersbaarheid van Brand?

De Methode BvB (2007) geeft géén bepaalde vaste omvang aan voor brandcompartimenten, maar stelt de omvang vast aan de hand van een aantal criteria. Van belang zijn de situering, aan te brengen voorzieningen en de hoeveelheid brandbaar materiaal. Voor het vaststellen van de vuurbelasting worden de brandbare bestanddelen van de constructie (permanente vuurbelasting) bepaald, plus de beoogde maximale hoeveelheid brandbaar materiaal (variabele vuurbelasting). De verbrandingswaarde van de materialen is daarbij van belang.

Bij weinig brandbaar materiaal maken beperkte voorzieningen het mogelijk om een groter brandcompartimenten te bouwen dan maximaal is voorgeschreven in het bouwbesluit. De hoeveelheid brandbaar materiaal wordt vertaald in een totale vuurlast. De totale vuurlast wordt aangegeven in GigaJoules en in tonnen vurenhout equivalent.

Stralingsberekening

Afhankelijk van de maatgevende vuurbelasting per m², kan er een toeslag nodig zijn voor de Weerstand tegen BrandDoorslag- en BrandOverslag (WBDBO). Een stralingsberekening wijst uit wat de minimale afstand moet zijn t.o.v. een ander brandcompartiment.

Grafiek stralingsberekening
Grafiek stralingsberekening

Zo kunnen langsgevels van ligboxenstallen niet brandwerend worden uitgevoerd, vanwege de ventilatiegordijnen, maar kan er wel een WBDBO gerealiseerd worden door voldoende afstand te creëren tot een nabijgelegen (bestaand of toekomstig) brandcompartiment.

Brandveiligheidsrapportage

Om voor een groot brandcompartiment gelijkwaardige veiligheid te kunnen waarborgen, zoals in het Bouwbesluit is vastgelegd, kan een een brandveiligheidsrapportage opgesteld worden. Hierin staan aanvullende (zwaardere) materiaal eisen op het gebied van ontvlambaarheid (brandklasse), rookproductie en druppelvorming bij brand. In het rapport wordt tevens aandacht besteedt aan de bestrijding van een brand. Zijn er voldoende brandblussers, is er voldoende bluswater in de directe omgeving van het gebouw?

Vergunning

Een vuurlastberekening volgens de methode BvB 2007 is een verplicht onderdeel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wij hebben de nodige ervaring met de Methode BvB 2007 en hebben deze toegepast bij nieuwbouw van melkveestallen, kippenschuren, paardenhouderijen en opslagloodsen.