Home » Diensten » Stikstofberekening

Vergunning wet natuurbescherming

Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van stikstof). Stikstofdepositie is het neerdalen van stikstofoxiden en ammoniak die worden uitgestoten (emissie) door o.a. landbouw, wegverkeer, huishoudens, scheepvaart en industrie. Een belangrijk aandeel van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland. Met een stikstofberekening kan beoordeeld worden of een voorgenomen bouwproject leidt tot een te hoge stikstofdepositie op een Nature 2000-gebied.

Als u een activiteit wilt ondernemen waarbij mogelijk stikstof terechtkomt in een Natura 2000-gebied, zoals het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of een bedrijfshal, dan kan Bouwbureau Wedekind een stikstofberekening maken.

Naar AERIUS calculator

De stikstof emissies tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase worden bepaald, waarna met behulp van AERIUS calculator de (mogelijke) deposities op Natura 2000-gebieden worden berekend.

Momenteel mogen bouwactiviteiten niet leiden tot een verhoging van stikstof depositie op Natura-2000 gebieden. Praktisch houd dat in dat de berekende depositie niet meer dan 0,05 mol/ja/j mag bedragen.

Hier vind u informatie over de Natura 2000-gebieden per provincie en kunt u een overzichtskaart in PDF formaat downloaden.

Overzichtskaart Natura 2000-gebieden
Overzichtskaart Natura 2000-gebieden (klik voor groot)

Hier kunt u meer lezen over de toestemmingverlening zonder PAS (bron: Rijksoverheid).

Inmiddels heb ik een aantal stikstofberekeningen gemaakt voor de bouw van bedrijfshallen en woningen. De eerste berekeningen zijn inmiddels positief beoordeeld door gemeente / omgevingsdienst, waardoor stikstof niet langer een belemmering is voor deze projecten.

Neem contact op om een offerte op te vragen voor een stikstofberekening.

Benodigde gegevens voor het maken van een stikstof berekening:

  • Situatietekening met ligging van het project
  • Gegevens huidige situatie; betreft het een braakliggend stuk grond, of staan er objecten die nog gesloopt moeten worden?
  • Tekeningen met plattegronden, gevels en doorsnede
  • Opgave van het bruto vloeroppervlak (BVO)
  • Functie van het gebouw (industrie, winkel, kantoor, bijeenkomst)
  • Wat wordt er gebruikt voor ruimteverwarming, CV ketel(s), of warmtepomp(en)?
  • Indien aanwezig een EPC berekening, of berekening van de energiebehoefte
  • Het aanleveren van een raming van de inzet en draaiuren van bouwmaterieel tijdens de bouwfase is erg handig en verkort de tijd die nodig is voor de berekening. Anders wordt in overleg bepaald wat de bouwtijd is en welk materieel nodig is.

Achtergronden huidige stikstofimpasse

(November 2019)

Vergunning via Programma Aanpak Stikstof

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk.

PAS ongeldig voor vergunningen

Voor 29 mei 2019 konden Natuurbeschermingswet vergunningen- of meldingen worden verleend onder het PAS. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt.

Lees meer over de achtergronden van het PAS via deze website van de Rijksoverheid.

Het aandeel stikstof deposities van diverse sectoren is op onderstaande afbeelding inzichtelijk gemaakt.

Aandeel stikstofdeposities per bron
Aandeel stikstofdeposities per bron

Actueel nieuws omtrent stikstof en Natura 2000 is te vinden op de website van Bij12.

Op het moment van schrijven van dit artikel is de overheid nog steeds druk bezig met de regelgeving omtrent stikstof en PFAS.