Home » Diensten » Vergunningen

Omgevingsvergunning

Bij nieuwbouw of verbouw van een bouwwerk is in de meeste gevallen een vergunning nodig. In het verleden werd meestal een bouwvergunning en aanvullende benodigde vergunningen aangevraagd, maar tegenwoordig worden alle benodigde vergunningen samengevoegd in de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij een uitbreiding van een woning is de aanvraag meestal niet zo ingewikkeld, maar bij de bouw of herindeling van bedrijfspanden of agrarische bouwwerken, zoals stallen, komt er meestal meer bij kijken. Voor de complexere situaties is het verstandig om een adviseur de aanvraag te laten verzorgen.

Onder een omgevingsvergunning vallen de volgende categoriën (met enkele voorbeelden):

 • Bouwen en verbouwen1194984625160615144architetto_francesco_ro_01.svg.med
  • Woning bouwen
  • Overig bouwwerk bouwen
  • Slopen
 • Terrein inrichten of veranderen
  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)
  • Weg aanleggen of veranderen
  • Uitrit aanleggen of veranderen
  • Dempen of aanleggen watergangen (sloten)
  • Kappen
 • Werkzaamheden met betrekking tot brandveilig gebruik en milieu
  • Inrichting oprichten of veranderen (milieu)
  • Bouwwerk brandveilig gebruiken

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd via een speciale website van de overheid, het omgevingsloket. Hier kunt u zelf een vergunningcheck doen.

Overige vergunningen / meldingen

Melding Activiteitenbesluit
Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit kan gedaan worden via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben.

Natuurbeschermingswet
Als uw bedrijf activiteiten uitvoert met mogelijke nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden, dan bent u vergunningplichtig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Als blijkt dat er geen drempelwaarde wordt overschreden, kan worden volstaan met de aanvraag van een “Verklaring van geen bedenkingen” (vvgb).

Adviseur

Bouwbureau Wedekind heeft de nodige kennis in huis om voor u de benodigde vergunningen of meldingen aan te vragen, neem contact op met uw vraag.