Home » maatlat

Tag: maatlat

Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 2016

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) versie 10.

SMK heeft het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 gebubliceerd dat geldig is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Ambitie.

 • Het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor de reductie van ammoniakemissie en voor brandveiligheid is voor een aantal diercategorieën verhoogd;
 • Voor melkveestallen is er door die ambitieverzwaring op korte termijn maar een beperkt aantal ammoniakemissie reducerende systemen beschikbaar die aan de MDV-ambitie voldoen. De verwachting is dat er komende maanden een aantal systemen wordt opgenomen in de RAV-lijst die ook aan het nieuwe MDV-ambitieniveau beantwoorden. Gedurende de bouw van de stal is het mogelijk om een ander (nieuw) systeem te kiezen dan in eerste instantie in het ontwerp is voorzien;
 • Bij de ammoniakmaatlat is daarnaast als gevolg van wijzigingen in de wetgeving bij een aantal diercategorieën ook een verandering opgetreden. De daarbij maximaal toegestane ammoniakemissie is aangepast. Hierdoor hebben de maatlatten voor ammoniak een andere schaal gekregen. In die gevallen is een omrekenfactor gebruikt om de aangepaste punttoekenning voor MDV10 vergelijkbaar te houden met MDV9.

Duurzame melkveestal met weidegang.

In de MIA\Vamil regeling is voor melkveestallen een nieuwe code Duurzame melkveestal ‘met weidegang’ opgenomen met een groter fiscaal voordeel. Om voor deze code in aanmerking te komen moet aan een aantal specifieke randvoorwaarden worden voldaan. Na het in gebruik nemen van de stal dient de melkveehouder met een ‘gebruiksjaar’ aan te tonen dat bij de stal weidegang wordt toegepast. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren hiervoor een audit uit. De ondernemer moet ook aantonen dat het bedrijf deelnemer is aan een voor Weidegang gecertificeerde zuivelketen.

Bron: SMK

Certificatieschema’s.

Download hier de certificatieschema’s MDV versie 10 2016.

Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid

MDV 8 in 2014.

Vanaf 2014 wordt de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) versie 8 van toepassing. Een aantal criteria van het certificatieschema zullen worden herzien. De dierwelzijnsmaatlat wordt uitgebreid met het thema brandveiligheid.

Uitnodiging voor de hoorzittingen

Belangstellenden kunnen hun visie geven op het herziene certificatieschema MDV 8. Daartoe organiseert SMK op één dag in totaal vier hoorzittingen. De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen MDVA bij het definitief vaststellen van het certificatieschema MDV.
Klik hier voor meer informatie.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV 7.1)

SMK heeft het nieuwe certificatieschema MDV 7.1 gepubliceerd. De MDV 7.1 is geldig van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014. Ga voor meer informatie over de vernieuwde MDV naar de site van SMK.

In de MDV 7.1 zijn twee nieuwe diercategorieën toegevoegd, vleesvee- en geitenstallen. Voor melkveehouderijen lijkt er ten opzichte van de vorige versie van de MDV niet veel te zijn veranderd, behoudens dat een aantal beschrijvingen is aangepast en verduidelijkt.

Hieronder kunt u de actuele MDV criteria voor melkveehouderijen downloaden.

[download id=”35″]

Rekenblad MDV 6 – melkveestallen

Rekenblad ter bepaling punten Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 6 – melkveestallen (rundvee).

Bouwbureau Wedekind heeft een rekenblad opgesteld als hulpmiddel om op eenvoudige wijze de MDV punten voor uw bedrijf en/of MDV stal te kunnen berekenen. Het rekenblad wordt gratis aan klanten verstrekt en voor een geringe vergoeding kunnen ook niet-klanten het rekenblad in hun bezit krijgen.

Update 23 augustus: er zat een fout in het aanvraagformulier, dat is nu opgelost.

Ga voor meer informatie naar de volgende pagina >


Emissie arme vloeren melkveehouderijen

Inhoud

 1. Holcim/Beerepoot Sleuvenvloer
 2. Holcim/Beerepoot Groene Vlag Roosters (Plus)
 3. Concrelit PlusvloerTop en RuconvloerTop
 4. Veld-V Ecovloer
 5. HCI Welzijnsvloer
 6. Swaans Patent Comfort Vloer G1 en G2
 7. Zeus Beton Agrifloor
 8. Berkel Beton Duurzaamheidsvloer
 9. Tabel overzicht vloeren en emissie

Het kabinet heeft de verplichting om in 2010 de ammoniakuitstoot tot 128 kton per jaar te verminderen. Een grote emissiebron zijn de dierverblijven van veehouderijen.
De ammoniakuitstoot is een belangrijk aspect bij het verlenen van een milieuvergunning aan een veehouderij. De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) bevat de emissiefactoren die nodig zijn om de ammoniakuitstoot vanuit de tot een veehouderij behorende dierenverblijven te berekenen. De Rav bevat een lijst met per diercategorie de verschillende huisvestingssystemen en de bijbehorende emissiefactoren (bijlage 1 van de Rav).

Meer lezen