Home » melkvee

Tag: melkvee

Nieuw Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren per 1augustus 2015

Nieuw besluit emissiearme huisvesting. (Geactualiseerd op 4 september 2015).

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is op 1 juli 2015 gepubliceerd in Staatsblad 2015-266. Dit besluit vervangt straks het Besluit amoniakemissie huisvesting veehouderij. De datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2015.

In dit artikel staat een korte samenvatting van de wijzigingen in het nieuwe besluit voor melkveehouderijen.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bij de PAS hoort een maatregelenpakket dat moet leiden tot een reductie van de ammoniakemissie van 10 kiloton per jaar in 2030 ten opzichte van 2013. Eén van die maatregelen is het beperken van de stalemissies door aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden. Het beperken van stalemissie is nodig om de ontwikkelingsruimte van de PAS te realiseren. Deze is ook voor de veehouderij van belang.

Melkveehouderijen uit Flevoland hebben meestal te maken met de provincie Gelderland voor de aanvraag van een Natuurbeschermingswet of melding. Voor hen geldt de Vergunningverlening onder de PAS – provincie Gelderland.
Voor kleine uitbreidingen onder de grenswaarde kan volstaan worden met het doen van een melding. Bij aanvang van de PAS is de grenswaarde vastgesteld op 1 mol/ha/jr.
De ontwikkelruimte is verdeeld in aparte ‘potten’ voor meldingen en vergunningen. Als 95 % van de meldingenpot op is kunnen er geen meldingen meer gedaan worden. Er geldt dan een vergunningplicht voor alle activiteiten die een depositie hebben van meer dan 0,05 mol/ha/jr.

Maximale emissie wordt steeds verder aangescherpt.

In artikel 3 van het Stb. 2015-266 zijn regels opgenomen voor de maximale ammoniakemmissie van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar.

Bijlage 1 kolom A: Voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 gaat een maximale ammoniakemissie gelden van 12,2 kg NH3/dier/jaar. Voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 waarbij de koeien worden beweid, bedraagt de maximale emissiewaarde 13,0.

Bijlage 1 kolom B: Voor een dierenverblijf dat is opgericht op tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018 gaat een maximale ammoniakemissie gelden van 11,0 kg NH3/dier/jaar.

Bijlage 1 kolom C: Voor een dierenverblijf dat is opgericht na 1 januari 2018 gaat een maximale ammoniakemissie gelden van 8,6 kg NH3/dier/jaar.

Tegelijk met de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting wijzigt straks ook de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)  Daarin worden de geactualiseerde emissiefactoren opgenomen. Er wordt hierin géén onderscheid gemaakt tussen permanent opstallen en beweiden.
In de nieuwe Rav lijst is te zien dat een traditionele stal met roostervloer (Rav A 1.100 “overige huisvestingssystemen”) een emissiewaarde van 13,0 kg NH3/dier/jaar heeft. Dit is hoger dan de toegestane 11,0 kg NH3/dier/jaar bij oprichting tussen 1-7-2015 en 1-1-2018.

Beweiden

Aan de Rav wordt een bijlage toegevoegd waarin beweiden is opgenomen als managementmaatregel met een ammoniakreductie die bij het berekenen van de ammoniakemissie van een veehouderij mag worden toegepast. Beweiden geeft dan een lagere ammoniakemissie, zodat hier een stimulans vanuit gaat.

Wat geldt er bij uitbreiding van bestaande stallen?

Een bestaand stalsysteem mocht met maximaal 20 stuks melkvee worden uitgebreid, zonder aan de nieuwe eisen te hoeven voldoen. Voorwaarde daaraan is dat de uitbreiding uiterlijk op 30 juni 2015 heeft plaatsgevonden.

Volgens InfoMil gelden de nieuwe maximale emissiewaarden voor nieuwe stallen en grotere uitbreidingen van bestaande stallen (meer dan 50%). Echter in het staatsblad is de definitie van uitbreiden vervallen, waardoor uitbreidingen gelijk worden gesteld aan het oprichten van een dierenverblijf. Als de bestaande stal 1 geheel gaat vormen met de uitbreiding is het vaak wenselijk om hetzelfde huisvestingssysteem toe te passen. Daarom is een mogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag om bij uitbreidingen af te mogen wijken van de maximale emissiewaarde. In het geval van ammoniakemissie is afwijken alleen mogelijk bij uitbreidingen van een emissiearme stal en niet bij uitbreidingen van een traditionele stal. Deze mogelijkheid van afwijken is beperkt tot uitbreidingen van maximaal 50% van het bebouwde oppervlak van de bestaande stal.

Saldering met een ander bedrijf

Salderen is het verminderen of tot nul terugbrengen van een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied door een voorgenomen initiatief, door het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de bedrijfsvoering van een of meer andere bedrijven.
Indien als gevolg van de oprichting of wijziging van uw bedrijf de stikstofdepositie op het gebied (ook na het nemen van brongerichte maatregelen) toeneemt, verzoeken wij u te onderzoeken of saldering met nabijgelegen gestopte of te stoppen bedrijven (hierna: saldogevend bedrijf) mogelijk is. Hierbij is van belang dat het saldogevend bedrijf beschikt over Wm-rechten van vóór de referentiedata of over rechten op grond van de Nbwet. Voorts is van belang dat het saldogevend bedrijf op dat moment feitelijk nog aanwezig was. Dat is het geval als hervatting van het bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d van de Nbwet voor het realiseren van het project vereist is, m.a.w., zonder dat een fysieke ingreep nodig om de bedrijfsvoering te kunnen hervatten. Bij een fysieke ingreep kunt u denken aan het opnieuw bouwen (van een deel) van de stal, het aanbrengen van een andere vloer, sleuven of mestschuiven.

Enkele voorbeelden:

 • het saldogevend bedrijf is enkele jaren geleden gestopt; het bedrijf beschikt over Wm-rechten van voor de referentiedata of over een (recente) Nbwet vergunning. De stallen zijn niet gesloopt maar worden voor een deel verhuurd als opslagruimte en voor het overige deel gebruikt als garage. Met dit bedrijf kan worden gesaldeerd, omdat hervatting van het bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d nodig is.
 • Het saldogevend bedrijf is gestopt en de bestemming agrarisch is inmiddels gewijzigd in bestemming woning. De stallen zijn nog niet gesloopt. Met dit bedrijf kan worden gesaldeerd mits de overeenkomst waarbij de rechten worden overgedragen is afgesloten op het moment dat de stallen er nog stonden.
 • Het saldogevend bedrijf is gestopt en heeft een deel van de stal verbouwd tot bijkeuken. Hervatting van bedrijf is niet mogelijk zonder dat hiervoor een fysieke ingreep wordt gedaan en dus een vergunning nodig is op grond van artikel 19d van de Nbwet. Saldering met dit bedrijf is dus niet mogelijk.

Heeft u een bedrijf gevonden dat voldoet aan vorenstaande voorwaarden, dan dient door middel van stikstofberekeningen aangetoond te worden dat de effecten van de gestopte/te stoppen bedrijf en uw toekomstige bedrijf vergelijkbaar zijn.

Benodigde gegevens voor aanvraag Natuurbeschermingswet

Zie dit artikel voor de gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag of melding Nbw.

Emissie eisen huisvestingssystemen veehouderijen worden strenger

Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren.

(Tekst bewerkt op 30 september 2014).

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het huidige “Besluit huisvesting” vervangen door het “Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren”. De tekst is te vinden in Staatscourant 2014, nummer 24770, gepubliceerd op 19 september 2014.
Zienswijzen indienen?
Iedereen kan tot en met 17 oktober 2014 schriftelijk zienswijzen indienen.

De maximale emissiewaarden gaan gelden voor nieuwe stallen en voor grotere uitbreidingen van bestaande stallen die met meer dan de helft van het vloeroppervlak gaan uitbreiden (meer dan 50%).

Aangescherpte emissiewaarden

De aangescherpte maximale emissiewaarden voor ammoniak worden strenger voor de diercategorieën:

 • melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)
 • vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking (D 3)
 • legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2)
 • diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4)
 • vleeskuikens (E 5)

Tegelijk met de inwerkingtreding van het besluit wijzigt straks ook de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Daarin worden de geactualiseerde emissiefactoren opgenomen.

Uitzonderingen

Er komen uitzonderingen bij voor:

 • varkens met 2- en 3 sterren van het Beter Leven Kenmerk
 • vrijloopstallen bij de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Er gelden geen uitzonderingen meer voor:

 • biologisch gehouden pluimvee
 • biologisch gehouden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Wel of niet beweiden

Uit de nieuwe (voorlopige) Rav lijst valt op te maken dat er géén verschil meer wordt gemaakt tussen het wel of niet beweiden van melkvee. Per stalsysteem geldt er dus nog maar 1 emissiefactor.
Bij bijvoorbeeld een traditionele roostervloer, golden de volgende emissiefactoren volgens de huidige Rav lijst:

 • Beweiden (A 1.100.1): 9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar,
 • Permanent opstallen (A 1.100.2): 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar

In de nieuwe (per 2015) Rav is de emissiefactor voor “overige huisvestingssystemen” vastgesteld op 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar.

De maximaal toelaatbare ammoniak emissie is momenteel 9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. Naar verwachting wordt ook deze waarde in de toekomst aangescherpt.
Nieuwbouw met een traditionele roostervloer waarbij de koeien beweid worden is met ingang van het nieuwe besluit niet meer mogelijk. Er geldt dan immers een emissiefactor van 13,0 kg NH3/koe en dat is hoger dan 9,5 kg NH3/koe.

Download de Nieuwe Rav lijst voor diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar:
geactualiseerde_emissiefactoren_rundvee

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar gelden de volgende regels:

Huidige situatie tot 2015
Melkveestallen, of uitbreidingen met minder dan de helft van het oppervlak, opgericht tussen 1 april 2008 en 1 januari 2015. Maximale emissiewaarde 12,2 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Deze maximale emissie waarde geldt niet, indien vóór 1 april 2008 reeds een milieuvergunning of bouwvergunning was verleend.

Vanaf 2015
Vanaf 2015 geldt een maximale emissiewaarde van 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Vanaf 2018
Vanaf 2018 geldt een maximale emissiewaarde van 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Geen overgangsregeling

Er komt voor zover bekend geen overgangsregeling. Als u bouwplannen heeft, nog bezig bent met het bouwen van een nieuwe stal, of met een uitbreiding van een bestaande stal met meer dan 50%, dan heeft u per 1 januari 2015 direct met de nieuwe eisen te maken.

De ammoniakberekeningen (Aagrostacks, of Aerius) voor de aanvraag van een Natuurbeschermingswet (Nb) vergunning zullen in de nieuwe situatie waarschijnlijk hoger, en dus ongunstiger, uitvallen.

Externe links:

Huidig Besluit huisvesting (InfoMIL)

Ontwerp Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren (InfoMIL)


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van belangrijke wijzingen in de regelgeving voor de melkveehouderij sector?
Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!

[wysija_form id=”1″]


 

Rekenblad MDV 6 – melkveestallen

Rekenblad ter bepaling punten Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 6 – melkveestallen (rundvee).

Bouwbureau Wedekind heeft een rekenblad opgesteld als hulpmiddel om op eenvoudige wijze de MDV punten voor uw bedrijf en/of MDV stal te kunnen berekenen. Het rekenblad wordt gratis aan klanten verstrekt en voor een geringe vergoeding kunnen ook niet-klanten het rekenblad in hun bezit krijgen.

Update 23 augustus: er zat een fout in het aanvraagformulier, dat is nu opgelost.

Ga voor meer informatie naar de volgende pagina >