Home » MER

Tag: MER

Uitbreiding mekveehouderij Lelystad aangevraagd

Voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Lelystad heb ik de benodigde omgevingsvergunning (bouwen, milieu), wijzigingsplan, MER-beoordelingsnotitie en Verklaring Van Geen Bedenkingen Natuurbeschermingswet aangevraagd.
De verschillende procedures zijn in behandeling en liggen al een aantal weken ter inzage.

De komende periode ga ik werken aan de constructieve uitwerking en het schrijven van een bestek, waarna de aanbesteding plaats kan vinden.

Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde

Omgevingsvergunning uitbreiding melkveehouderij Duikerweg 50 Zeewolde ingediend

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij aan de Duikerweg 50 Zeewolde is vandaag door Bouwbureau Wedekind ingediend.

Aangevraagd zijn de volgende onderdelen:

  • Overig bouwwerk bouwen
    Het betreft het bouwen van een potstal (1055 m²) en een ligboxenstal (2780 m²).
  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
    Voor de nieuwbouw is een vergroting van het bouwblok naar 2,5 ha. noodzakelijk.
  • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
    Het milieudeel bestaat uit het invullen van een groot aantal formulieren met betrekking tot het inwerking hebben van een melkveehouderij. Verder is een m.e.r.-beoordelingsnotie opgesteld, omdat in totaal meer dan 340 stuks melk- en jongvee worden gehouden. Om te toetsen of de depositie op gevoelige habitats op de Veluwe (Natura 2000) voldoet aan de drempelwaarden, is een ammoniakberekening gemaakt.

In de aangevraagde situatie gaat het bedrijf 703 stuks melkvee en 176 stuks jongvee houden.

Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde
Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde

MER-beoordeling veehouderij verplicht

Per 1 april 2011 moet voor alle plannen en omgevingsvergunningen die betrekking hebben op het houden van dieren een MER-beoordeling plaatsvinden. Voordat een besluit wordt genomen, moet het bevoegd gezag beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) procedure moet worden gevolgd.

Daarnaast geldt nu voor alle diercategorieën een drempelwaarde, waarboven de MER-beoordeling via een ‘aanmeldingsnotitie’ verplicht is. Voor veehouderijen is dat bij meer dan 200 melkkoeien, voor pluimveebedrijven 40.000 stuks pluimvee en voor varkensbedrijven is dit 2.000 vleesvarkens. Bij wijziging van het bestemmingsplan moeten deze bedrijven altijd een milieueffectrapport opstellen.

Dit alles is het gevolg van het niet goed overnemen van Europese regels in de Nederlandse wetgeving. De regering streeft naar minder regels en lastenverlichting. Helaas leidt de wijziging juist tot meer verplichtingen, procedures en kosten.