Home » milieu

Tag: milieu

UItbreiding melkveehouderij te Zeewolde

Momenteel werk ik aan de uitbreiding van een melkveehouderij in Zeewolde. In het voorjaar is reeds de aanvraag voor de omgevingsvergunning -onderdeel milieu- aangevraagd. Op 19 juli is de vergunning verleend voor het milieugedeelte.

De volgende fase is het aanvragen voor de omgevingsvergunning -onderdeel bouwen-, het maken van constructieberekeningen van de mestkelder en staalconstructie. Daarna volgt het schrijven van een Bestek en Voorwaarden en de aanbesteding van het project.

De situatietekening

De bestaande ligboxenstal heeft een oppervlakte van 1120 m², de oppervlakte van de uitbreiding wordt 1112 m². Hierdoor is er plaats voor de extra huisvesting van 78 melkkoeien.
Er zal na het gereed komen van de bouw gemolken worden met 4 melkrobots van Lely, waarvan er 2 in de nieuwbouw in een nieuwe ruimte geplaatst zullen worden.

Uitbreiding mekveehouderij Lelystad aangevraagd

Voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Lelystad heb ik de benodigde omgevingsvergunning (bouwen, milieu), wijzigingsplan, MER-beoordelingsnotitie en Verklaring Van Geen Bedenkingen Natuurbeschermingswet aangevraagd.
De verschillende procedures zijn in behandeling en liggen al een aantal weken ter inzage.

De komende periode ga ik werken aan de constructieve uitwerking en het schrijven van een bestek, waarna de aanbesteding plaats kan vinden.

Vergunning Natuurbeschermingswet voor 2 bedrijven verleend

Tijdens de zomervakantie zijn 2 Natuurbeschermingswet vergunningen (Nbw) verleend.

De eerste vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland verleend voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Gruttoweg in Zeewolde. Om uitbreiding van de veestapel mogelijk te maken, hebben de opdrachtgevers een bestaand bedrijf opgekocht. Op grond van het bestaand recht van het bedrijf in Zeewolde (Flevoland) in aanvulling met de rechten van het opgekochte bedrijf, zijn zij in staat om hun bedrijf met het beoogde aantal koeien (ruim 700 stuks) uit te breiden.
Bouwbureau Wedekind zet het traject nu voort met het schrijven van een bestek en het maken van constructieberekeningen voor de nieuw te bouwen ligboxenstal. De planning is om voorjaar 2015 te starten met de bouw.

De tweede vergunning Nwb is verleend voor een bestaand melkveehouderijbedrijf aan de Sternweg in Zeewolde. Bij dit bedrijf is in de loop der jaren een wirwar van vergunningen en maatregelen van bestuur ontstaan. De opdrachtgever wilde graag orde op zaken stellen, waarna is besloten om een revisievergunning milieu aan te vragen, in aanvulling met de aanvraag Natuurbeschermingswet.

Milieuneutraal veranderen melkveehouderij in Lelystad

Gisteren heb ik het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen van de gemeente Lelystad.
De aanvraag betreft een melkveehouderij aan de Knarweg in Lelystad (Flevoland). De boer in kwestie wil minder melkkoeien gaan houden en meer jongvee.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan alleen worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit art. 3.10, lid 3 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uit dit artikel volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

  • niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan,
  • niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend,
  • geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Boerenbedrijven krijgen ruimte om te groeien door aanpak ammoniak

Convenant maatregelen programma aanpak stikstof.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 18 maart 2014 samen met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en de natuurkwaliteit verbetert. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu stellen ingevolge artikel 19kg van de Natuurbeschermingswet 1998, (…) een programma vast ter vermindering van de stikstofdepositie, afkomstig van in Nederland aanwezige bronnen (programma aanpak stikstof). Het programma is erop gericht om economie en ecologie te verbinden, door de realisering van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden samen te laten gaan met economische ontwikkeling. Het programma bevat maatregelen en voorziet in zogenoemde ontwikkelingsruimte, waardoor het bevoegde gezag toestemming kan verlenen voor projecten en andere handelingen die een toename in de stikstofdepositie veroorzaken op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden.

Het convenant voorziet in:

  • aanscherping van de normen voor de aanwending van dierlijke mest,
  • het beperken van de maximumemissie van ammoniak uit stallen,
  • het periodiek actualiseren van de lijst met huisvestingssystemen, opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RaV),
  • het treffen van vrijwillige voer- en managementmaatregelen door de veehouders.

Reductie van 10 kiloton ammoniak in 2030.

De generieke maatregelen hebben, mede met het oog op het toelaten van nieuwe activiteiten, tot doel dat in 2030 een netto reductie is gerealiseerd van ten minste 10 kiloton ammoniakemissie ten opzichte van de ammoniakemissie in 2013. 56% van de depositieruimte die als gevolg van deze reductie ontstaat, komt beschikbaar voor ontwikkelingen in de veehouderijsector.

Download hieronder het Convenant maatregelen programma aanpak stikstof.

[download id=”37″ format=”1″]

MER-aanmeldingsnotie Duikerweg 50 Zeewolde gepubliceerd

Bouwbureau Wedekind heeft voor de uitbreiding van een melkveehouderij aan de Duikerweg 50 te Zeewolde een mer-beoordelingsnotitie opgesteld.

Aanleiding voor de aanmeldingsnotitie is het voornemen van Maatschap J.P.A.M. Vromans om een aanvraag in te dienen om een vergunning volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (hierna: Wabo). De Wabo-vergunning wordt aangevraagd voor een uitbreiding van het aantal stuks rundvee naar 703 stuks melkrundvee en 176 stuks jongvee. De mer-beoordeling moet volgens artikel 7.28 van de Wet milieubeheer plaatsvinden vóórdat de aanvraag om een Wabo-vergunning wordt ingediend.

Op grond van de ingediende aanmeldingsnotitie wordt beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag om de vergunning ingevolge de Wabo, een mer moet worden opgesteld, omdat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zouden kunnen hebben.

Besluit.

Gelet op het voorgaande besluiten wij dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de melkrundveehouderij, gelegen aan de Duikerweg 50 te Zeewolde (zoals omschreven in de aanmeldnotitie) geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Raadpleeg voor meer informatie over de mer (= milieueffectrapportage) de website van InfoMil.

 

Kennisgeving mer-beoordeling Duikerweg 50

Meldingen – Kennisgeving mer-beoordeling Duikerweg 50

Bekendmakingtype: milieu-informatie

Uitgever: Gemeente Zeewolde

Locatie: ZEEWOLDE

Publicatiedatum: 2012-08-28

http://www.zeewolde.nl/actueel/bekendmakingen_3171/item/kennisgeving-mer-beoordeling-duikerweg-50_16535.html

Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept is op vrijdag 29 april 2011 toegestuurd aan de Tweede en Eerste kamer en daarmee is dit document openbaar.

Het ontwerpbesluit bouwbesluit kunt u hier downloaden:[download id=”11″ format=”1″]

Er vinden nogal wat wijzigingen plaats, waarvan we er hier enkele behandelen. Verwacht hier dus geen volledige opsomming van alle wijzigingen. Meer lezen