Home » milieuneutraal

Tag: milieuneutraal

Milieuneutraal veranderen melkveehouderij in Lelystad

Gisteren heb ik het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen van de gemeente Lelystad.
De aanvraag betreft een melkveehouderij aan de Knarweg in Lelystad (Flevoland). De boer in kwestie wil minder melkkoeien gaan houden en meer jongvee.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan alleen worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit art. 3.10, lid 3 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uit dit artikel volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

  • niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan,
  • niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend,
  • geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.