Home » wabo

Tag: wabo

Milieuneutraal veranderen melkveehouderij in Lelystad

Gisteren heb ik het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen van de gemeente Lelystad.
De aanvraag betreft een melkveehouderij aan de Knarweg in Lelystad (Flevoland). De boer in kwestie wil minder melkkoeien gaan houden en meer jongvee.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan alleen worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit art. 3.10, lid 3 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uit dit artikel volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

  • niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan,
  • niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend,
  • geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

MER-aanmeldingsnotie Duikerweg 50 Zeewolde gepubliceerd

Bouwbureau Wedekind heeft voor de uitbreiding van een melkveehouderij aan de Duikerweg 50 te Zeewolde een mer-beoordelingsnotitie opgesteld.

Aanleiding voor de aanmeldingsnotitie is het voornemen van Maatschap J.P.A.M. Vromans om een aanvraag in te dienen om een vergunning volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (hierna: Wabo). De Wabo-vergunning wordt aangevraagd voor een uitbreiding van het aantal stuks rundvee naar 703 stuks melkrundvee en 176 stuks jongvee. De mer-beoordeling moet volgens artikel 7.28 van de Wet milieubeheer plaatsvinden vóórdat de aanvraag om een Wabo-vergunning wordt ingediend.

Op grond van de ingediende aanmeldingsnotitie wordt beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag om de vergunning ingevolge de Wabo, een mer moet worden opgesteld, omdat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zouden kunnen hebben.

Besluit.

Gelet op het voorgaande besluiten wij dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de melkrundveehouderij, gelegen aan de Duikerweg 50 te Zeewolde (zoals omschreven in de aanmeldnotitie) geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Raadpleeg voor meer informatie over de mer (= milieueffectrapportage) de website van InfoMil.

 

Kennisgeving mer-beoordeling Duikerweg 50

Meldingen – Kennisgeving mer-beoordeling Duikerweg 50

Bekendmakingtype: milieu-informatie

Uitgever: Gemeente Zeewolde

Locatie: ZEEWOLDE

Publicatiedatum: 2012-08-28

http://www.zeewolde.nl/actueel/bekendmakingen_3171/item/kennisgeving-mer-beoordeling-duikerweg-50_16535.html