Voorwaarden

Page content

Voorwaarden Bouwbureau Wedekind

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011)

Bouwbureau Wedekind werkt met De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) voor professionele opdrachtgevers en de Consumenten Regeling 2006 (CR 2006) voor particuliere opdrachtgevers.

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de adviseur is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

Eenduidige regeling

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.

De gebruikers van DNR

DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

DNR is niet van toepassing op de contractsvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR is hiermee echter ook niet in strijd. DNR is gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR kan worden gebruikt.

Download hieronder de DNR 2011.

Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED

Toelichting_op_DNR2011_juli2013_NED

Consumentenregeling 2013

De Consumentenregeling (CR) bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.

Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt door het bouwbureau als bijlage bij de overeenkomst aan de opdrachtgever toegezonden. De consumentenregeling is begin 2013 herzien en aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit.

Voor consumenten opdrachten waarvoor uitgebreide werkzaamheden nodig zijn, kan het wenselijk zijn om DNR toe te passen.

Download hieronder de Consumentenregeling 2013

Consumentenregeling 2013